Ведомость координат точек перелома красных линий

vedet-mashinu-ostorozhno-akkuratno-konduktor-prodaet-bileti-avtobus-razvozit-lyudej-kuda-im-nado-v-gosti-na-rabotu-domoj.html
vedi-o-stroenii-cheloveka.html
vedicheskaya-i-brahmanskaya-religii.html
№ точки Система координат МСК-50
X= 449150,295 Y= 2227967,963
X= 449165,861 Y= 2228104,070
элемент ровная
дирекционное направление 83°28'32''
расстояние 136,994
точка X= 449150,295 Y= 2227967,963
X= 449204,195 Y= 2228386,836
элемент ровная
дирекционное направление 82°40'3''
расстояние 422,327
точка X= 449150,295 Y= 2227967,963
X= 449239,429 Y= 2228371,944
элемент ровная
дирекционное направление 337°5'17''
расстояние 38,252
точка X= 449204,195 Y= 2228386,836
X= 449272,736 Y= 2228319,225
элемент ровная
дирекционное направление 319°48'42''
расстояние 43,600
точка X= 449239,429 Y= 2228347,360
X= 449303,380 Y= 2228347,360
X= 449267,622 Y= 2228380,839
элемент Ведомость координат точек перелома красных линий ровная
дирекционное направление 136°53'7''
расстояние 48,984
точка X= 449303,380 Y= 2228347,360
X= 449196,021 Y= 2228481,104
элемент ровная
дирекционное направление 125°31'53''
расстояние 123,206
точка X= 449267,622 Y= 2228380,839
X= 449200,388 Y= 2228494,991
элемент ровная
дирекционное направление 72°32'36''
расстояние 14,557
точка X= 449196,021 Y= 2228481,104
X= 449214,364 Y= 2228497,240
элемент ровная
дирекционное направление 9°8'30''
расстояние 14,156
точка X= 449200,388 Y= 2228494,991
X= 449210,995 Y= 2228518,474
X= 449182,263 Y= 2228513,916
элемент ровная
дирекционное направление 189°0'51''
расстояние 29,091
точка X Ведомость координат точек перелома красных линий= 449210,995 Y= 2228518,474
X= 449157,127 Y= 2228550,397
элемент ровная
дирекционное направление 124°34'3''
расстояние 44,302
точка X= 449182,263 Y= 2228513,916
X= 449156,721 Y= 2228560,926
элемент ровная
дирекционное направление 92°12'30''
расстояние 10,537
точка X= 449157,127 Y= 2228550,397
X= 449167,991 Y= 2228611,810
элемент ровная
дирекционное направление 77°30'41''
расстояние 52,117
точка X= 449156,721 Y= 2228560,926
X= 449179,282 Y= 2228610,984
элемент ровная
дирекционное направление 355°48'57''
расстояние 11,321
точка X= 449167,991 Y= 2228611,810
X= 449184,758 Y= 2228637,439
элемент ровная
дирекционное направление 78°18'19''
расстояние Ведомость координат точек перелома красных линий 27,016
точка X= 449179,282 Y= 2228610,984
X= 449183,978 Y= 2228656,862
элемент ровная
дирекционное направление 92°17'59''
расстояние 19,439
точка X= 449184,758 Y= 2228637,439
X= 449229,196 Y= 2228875,350
элемент ровная
дирекционное направление 78°18'26''
расстояние 223,118
точка X= 449183,978 Y= 2228656,862
X= 449239,365 Y= 2228894,621
элемент ровная
дирекционное направление 62°10'48''
расстояние 21,789
точка X= 449229,196 Y= 2228875,350
X= 449275,817 Y= 2228885,688
элемент ровная
дирекционное направление 346°13'49''
расстояние 37,531
точка X= 449239,365 Y= 2228894,621
X= 449292,104 Y= 2228861,280
элемент ровная
дирекционное направление 303°42'52''
расстояние 29,343
точка X Ведомость координат точек перелома красных линий= 449275,817 Y= 2228885,688
X= 449309,447 Y= 2228873,750
X= 449263,314 Y= 2228937,911
элемент ровная
дирекционное направление 125°43'1''
расстояние 79,025
точка X= 449309,447 Y= 2228873,750
X= 449259,866 Y= 2228962,224
элемент ровная
дирекционное направление 98°4'18''
расстояние 24,556
точка X= 449263,314 Y= 2228937,911
X= 449280,303 Y= 2228964,469
элемент ровная
дирекционное направление 6°16'8''
расстояние 20,560
точка X= 449259,866 Y= 2228962,224
X= 449278,174 Y= 2228983,853
X= 449247,295 Y= 2228980,461
элемент ровная
дирекционное направление 186°16'7''
расстояние 31,065
точка X= 449278,174 Y= 2228983,853
X= 449244,431 Y= 2228987,672
элемент ровная Ведомость координат точек перелома красных линий
дирекционное направление 111°39'42''
расстояние 7,759
точка X= 449247,295 Y= 2228980,461
X= 449271,711 Y= 2229022,151
элемент ровная
дирекционное направление 51°38'55''
расстояние 43,966
точка X= 449244,431 Y= 2228987,672
X= 449258,021 Y= 2229032,878
X= 449229,237 Y= 2228995,855
элемент ровная
дирекционное направление 232°8'11''
расстояние 46,896
точка X= 449258,021 Y= 2229032,878
X= 449223,750 Y= 2229003,400
элемент ровная
дирекционное направление 126°1'34''
расстояние 9,329
точка X= 449229,237 Y= 2228995,855
X= 449203,850 Y= 2229033,540
элемент ровная
дирекционное направление 123°26'6''
расстояние 36,117
точка X Ведомость координат точек перелома красных линий= 449223,750 Y= 2229003,400
X= 449172,668 Y= 2229080,531
элемент ровная
дирекционное направление 123°34'2''
расстояние 56,396
точка X= 449203,850 Y= 2229033,540
X= 449194,042 Y= 2229101,103
элемент ровная
дирекционное направление 43°54'17''
расстояние 29,666
точка X= 449172,668 Y= 2229080,531
X= 449188,424 Y= 2229106,799
X= 449168,109 Y= 2229087,247
элемент ровная
дирекционное направление 223°54'13''
расстояние 28,195
точка X= 449188,424 Y= 2229106,799
X= 449161,481 Y= 2229097,882
элемент ровная
дирекционное направление 121°55'56''
расстояние 12,531
точка X= 449168,109 Y= 2229087,247
X= 449123,861 Y= 2229156,048
элемент ровная
дирекционное направление Ведомость координат точек перелома красных линий 122°53'37''
расстояние 69,272
точка X= 449161,481 Y= 2229097,882
X= 449144,439 Y= 2229174,782
элемент ровная
дирекционное направление 42°18'52''
расстояние 27,828
точка X= 449123,861 Y= 2229156,048
X= 449138,382 Y= 2229184,144
X= 449117,805 Y= 2229165,411
элемент ровная
дирекционное направление 222°18'51''
расстояние 27,827
точка X= 449138,382 Y= 2229184,144
X= 449048,152 Y= 2229273,105
элемент ровная
дирекционное направление 122°53'37''
расстояние 128,256
точка X= 449117,805 Y= 2229165,411
X= 449062,941 Y= 2229285,768
элемент ровная
дирекционное направление 40°34'18''
расстояние 19,470
точка X= 449048,152 Y= 2229273,105
X= 449069,507 Y= 2229290,598
элемент ровная
дирекционное Ведомость координат точек перелома красных линий направление 36°20'19''
расстояние 8,151
точка X= 449062,941 Y= 2229285,768
X= 449063,521 Y= 2229299,850
X= 449041,854 Y= 2229283,913
элемент ровная
дирекционное направление 216°20'10''
расстояние 26,897
точка X= 449063,521 Y= 2229299,850
X= 449011,330 Y= 2229330,037
элемент ровная
дирекционное направление 123°29'45''
расстояние 55,309
точка X= 449041,854 Y= 2229283,913
X= 449000,752 Y= 2229347,204
элемент ровная
дирекционное направление 121°38'26''
расстояние 20,164
точка X= 449011,330 Y= 2229330,037
X= 449023,299 Y= 2229362,018
элемент ровная
дирекционное направление 33°18'22''
расстояние 26,978
точка X= 449000,752 Y= 2229347,204
X Ведомость координат точек перелома красных линий= 449018,953 Y= 2229368,735
X= 448994,046 Y= 2229352,370
элемент ровная
дирекционное направление 213°18'24''
расстояние 29,802
точка X= 449018,953 Y= 2229368,735
X= 448963,038 Y= 2229402,698
элемент ровная
дирекционное направление 121°38'17''
расстояние 59,113
точка X= 448994,046 Y= 2229352,370
X= 448956,736 Y= 2229413,700
элемент ровная
дирекционное направление 119°48'15''
расстояние 12,679
точка X= 448963,038 Y= 2229402,698
X= 448966,724 Y= 2229421,878
элемент ровная
дирекционное направление 39°18'36''
расстояние 12,909
точка X= 448956,736 Y= 2229413,700
X= 448978,830 Y= 2229430,749
элемент ровная
дирекционное направление 36°13'59''
расстояние Ведомость координат точек перелома красных линий 15,008
точка X= 448966,724 Y= 2229421,878
X= 448973,368 Y= 2229439,192
X= 448960,090 Y= 2229429,511
элемент ровная
дирекционное направление 216°5'45''
расстояние 16,432
точка X= 448973,368 Y= 2229439,192
X= 448919,163 Y= 2229492,788
элемент ровная
дирекционное направление 122°53'40''
расстояние 75,359
точка X= 448960,090 Y= 2229429,511
X= 448912,837 Y= 2229521,259
элемент ровная
дирекционное направление 102°31'38''
расстояние 29,165
точка X= 448919,163 Y= 2229492,788
X= 448781,890 Y= 2229718,537
элемент ровная
дирекционное направление 123°34'30''
расстояние 236,782
точка X= 448912,837 Y= 2229521,259
X= 448712,214 Y= 2229826,071
элемент ровная Ведомость координат точек перелома красных линий
дирекционное направление 122°56'28''
расстояние 128,134
точка X= 448781,890 Y= 2229718,537
X= 448730,124 Y= 2229836,289
элемент ровная
дирекционное направление 29°42'20''
расстояние 20,620
точка X= 448712,214 Y= 2229826,071
X= 448725,174 Y= 2229844,975
X= 448706,764 Y= 2229834,482
элемент ровная
дирекционное направление 209°40'53''
расстояние 21,190
точка X= 448725,174 Y= 2229844,975
X= 448575,760 Y= 2230036,668
элемент ровная
дирекционное направление 122°56'27''
расстояние 240,917
точка X= 448706,764 Y= 2229834,482
X= 448589,392 Y= 2230053,491
элемент ровная
дирекционное направление 50°58'53''
расстояние 21,653
точка X= 448575,760 Y= 2230036,668
X= 448583,091 Y Ведомость координат точек перелома красных линий= 2230063,188
X= 448569,458 Y= 2230046,363
элемент ровная
дирекционное направление 230°58'58''
расстояние 21,655
точка X= 448583,091 Y= 2230063,188
X= 448533,588 Y= 2230101,148
элемент ровная
дирекционное направление 123°12'52''
расстояние 65,483
точка X= 448569,458 Y= 2230046,363
X= 448458,230 Y= 2230221,409
элемент ровная
дирекционное направление 122°4'20''
расстояние 141,921
точка X= 448533,588 Y= 2230101,148
X= 448442,073 Y= 2230239,745
элемент ровная
дирекционное направление 131°23'7''
расстояние 24,439
точка X= 448458,230 Y= 2230221,409
X= 448445,971 Y= 2230245,737
элемент ровная
дирекционное направление 56°57'17''
расстояние Ведомость координат точек перелома красных линий 7,148
точка X= 448442,073 Y= 2230239,745
X= 448458,013 Y= 2230255,999
элемент ровная
дирекционное направление 40°26'14''
расстояние 15,821
точка X= 448445,971 Y= 2230245,737
X= 448447,996 Y= 2230267,170
X= 448426,622 Y= 2230248,956
элемент ровная
дирекционное направление 220°26'10''
расстояние 28,082
точка X= 448447,996 Y= 2230267,170
X= 448411,498 Y= 2230268,654
элемент ровная
дирекционное направление 127°31'1''
расстояние 24,834
точка X= 448426,622 Y= 2230248,956
X= 448358,199 Y= 2230310,496
элемент ровная
дирекционное направление 141°51'60''
расстояние 67,761
точка X= 448411,498 Y= 2230268,654
X= 448312,878 Y= 2230355,093
элемент ровная
дирекционное направление 135°27'41''
расстояние Ведомость координат точек перелома красных линий 63,584
точка X= 448358,199 Y= 2230310,496
X= 448306,220 Y= 2230348,704
элемент ровная
дирекционное направление 223°49'8''
расстояние 9,228
точка X= 448312,878 Y= 2230355,093
X= 448284,846 Y= 2230371,332
элемент ровная
дирекционное направление 133°22'3''
расстояние 31,127
точка X= 448306,220 Y= 2230348,704
X= 448259,280 Y= 2230408,006
X= 448240,181 Y= 2230440,881
элемент ровная
дирекционное направление 120°9'17''
расстояние 38,020
точка X= 448259,280 Y= 2230408,006
X= 448237,356 Y= 2230482,127
элемент ровная
дирекционное направление 93°55'5''
расстояние 41,343
точка X= 448240,181 Y= 2230440,881
X Ведомость координат точек перелома красных линий= 448234,960 Y= 2230484,420
элемент ровная
дирекционное направление 136°15'30''
расстояние 3,316
точка X= 448237,356 Y= 2230482,127
X= 448250,860 Y= 2230508,610
элемент ровная
дирекционное направление 56°40'60''
расстояние 28,948
точка X= 448234,960 Y= 2230484,420
X= 448233,266 Y= 2230528,383
X= 448209,460 Y= 2230545,600
элемент ровная
дирекционное направление 144°7'29''
расстояние 29,379
точка X= 448233,266 Y= 2230528,383
X= 448189,410 Y= 2230566,680
элемент ровная
дирекционное направление 133°33'56''
расстояние 29,092
точка X= 448209,460 Y= 2230545,600
X= 448153,517 Y= 2230549,635
X= 448156,103 Y= 2230544,190
элемент ровная
дирекционное направление 295°24'16''
расстояние 6,028
точка X Ведомость координат точек перелома красных линий= 448153,517 Y= 2230549,635
X= 448165,501 Y= 2230521,465
элемент ровная
дирекционное направление 292°28'4''
расстояние 24,592
точка X= 448156,103 Y= 2230544,190
X= 448178,962 Y= 2230483,752
элемент ровная
дирекционное направление 289°38'35''
расстояние 40,043
точка X= 448165,501 Y= 2230521,465
X= 448194,172 Y= 2230446,847
элемент ровная
дирекционное направление 292°23'55''
расстояние 39,916
точка X= 448178,962 Y= 2230483,752
X= 448213,521 Y= 2230409,296
элемент ровная
дирекционное направление 297°15'39''
расстояние 42,243
точка X= 448194,172 Y= 2230446,847
X= 448239,964